ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:
Artikel 1           Begripsbepalingen

Artikel 2           Identiteit van de ondernemer

Artikel 3           Algemeen

Artikel 4           Aanbiedingen en offertes

Artikel 5           Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6           Wijziging van de overeenkomst/overdraagbaarheid

Artikel 7           Contractsduur; uitvoeringstermijn

Artikel 8           Honorarium

Artikel 9           Betaling

Artikel 10         Incassokosten

Artikel 11         Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12         Onderzoek, reclames

Artikel 13         Opzegging

Artikel 14         Opschorting en ontbinding

Artikel 15         Aansprakelijkheid

Artikel 16         Vrijwaring

Artikel 17         Risico-overgang

Artikel 18         Overmacht

Artikel 19         Geheimhouding

Artikel 20         Rechten

Artikel 21         Niet-overname personeel

Artikel 22         Geschillen

Artikel 23         Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

Artikel 1          Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. EB Websolutions”: EB Websolutions gevestigd te Leiderdorp en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57602883;
 2. Cliënt”: de contractuele wederpartij van EB Websolutions;
 3. Partijen”: EB Websolutions en Cliënt gezamenlijk.

 

Artikel 2          Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: EB Websolutions

Adres: Jacoba van Beierenlaan 178

2353 DW Leiderdorp

Website: www.eb-websolutions.nl

E-mailadres: info@eb-websolutions.nl

KvK nummer: 57602883

BTW nummer: NL124880848B01

 

Artikel 3          Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van EB Websolutions, alsmede op alle door Partijen gesloten overeenkomsten.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met EB Websolutions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden EB Websolutions alleen dan indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen tussen Partijen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om de nietige c.q. vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel bindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-bindende bepaling.

 

Artikel 4          Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen/offertes van EB Websolutions, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend; zij zijn gedurende 30 kalenderdagen na datum van het uitbrengen geldig. EB Websolutions is slechts aan een aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding door de Cliënt schriftelijk en binnen de termijn van 30 dagen geschiedt.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht EB Websolutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 5          Uitvoering van de overeenkomst

 1. EB Websolutions zal de overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dit naar het oordeel van EB Websolutions vereist, is EB Websolutions gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 3. Cliënt dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens waarvan EB Websolutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst dan wel waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan EB Websolutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan EB Websolutions zijn verstrekt, is EB Websolutions niet gehouden aan overeengekomen termijnen en heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Partijen staan er ten opzichte van elkaar voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld, in acht worden genomen. Partijen dragen zorg voor een adequate beveiliging van de betreffende persoonsgegevens.
 5. EB Websolutions is gerechtigd de diensten op te schorten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken.
 6. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan EB Websolutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door EB Websolutions of door EB Websolutions ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Cliënt of op een door Cliënt aangewezen locatie, draagt Cliënt kosteloos zorg voor de ter zake in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 6          Wijziging van de overeenkomst/overdraagbaarheid

 1. Indien tijdens de uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. EB Websolutions zal Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. EB Websolutions zal Cliënt inlichten indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben. Indien Partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal EB Websolutions aangeven in hoeverre voornoemde wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel zal EB Websolutions geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan EB Websolutions kunnen worden toegerekend.
 5. Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of de plichten voortvloeiende uit de met EB Websolutions gesloten overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij EB Websolutions daarmee voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 7          Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Partijen wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door EB Websolutions een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze uitvoeringstermijn dient Cliënt eerst aan EB Websolutions een redelijke termijn te geven voor de nakoming, alvorens het verzuim van EB Websolutions intreedt.

 

Artikel 8          Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het sluiten van de overeenkomst een vast honorarium of tarief overeenkomen. EB Websolutions is niettemin gerechtigd (tussentijds) een verhoging door te voeren van het overeengekomen honorarium of tarief indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en het moment van nakoming van een verbintenis prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft Cliënt het recht de overeenkomst te beëindigen met ingang van het moment dat de aangekondigde verhoging ingaat. Voorts is EB Websolutions gerechtigd het overeengekomen honorarium of tarief te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst in zodanige mate verkeerd werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan EB Websolutions, dat in redelijkheid niet van EB Websolutions kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium of tarief. EB Websolutions zal Cliënt in voorkomend geval in kennis stellen van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief. EB Websolutions zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan aan Cliënt vermelden.
 2. Indien Partijen geen vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium van EB Websolutions

worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van EB Websolutions, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 1. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 2. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie maanden is EB Websolutions gerechtigd het honorarium, alsmede de eventuele bijkomende kosten, vooraf aan Cliënt in rekening te brengen.
 3. Indien door een aan Cliënt toe te rekenen oorzaak, waaronder mede wordt begrepen het niet of niet tijdig nemen van een beslissing en/of het niet of niet tijdig aanleveren van input of gegevens, een vertraging van de projectdoorloop van meer dan zes maanden dreigt dan wel zich voordoet, is EB Websolutions gerechtigd (het restant van) de volledige opdrachtsom bij Cliënt in rekening te brengen.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds door Cliënt wordt opgezegd, is EB Websolutions gerechtigd tot compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij de feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die geheel aan EB Websolutions zijn toe te rekenen. Voorts is EB Websolutions alsdan gerechtigd tot (het restant van) de volledige opdrachtsom, indien het einde van de overeenkomst Cliënt is toe te rekenen en de betaling hiervan, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Cliënt is steeds gehouden tot betaling van de declaraties van EB Websolutions voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 9          Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door EB Websolutions aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.
 2. Indien Cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een percentage van 1,5%. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Cliënt zijn de vorderingen van EB Websolutions op Cliënt direct opeisbaar.
 4. EB Websolutions is gerechtigd de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. EB Websolutions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien Cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. EB Websolutions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 10        Incassokosten

 1. Indien Cliënt in gebreke of in verzuim is met de nakoming van één of meer verbintenissen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Cliënt.
 2. Indien Cliënt in gebreke blijft in de tijdige en correcte voldoening van een geldsom dan verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete van 15% over het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-. Indien EB Websolutions hogere kosten heeft gemaakt, is Cliënt gehouden deze kosten te vergoeden.
 3. Cliënt is over de gemaakte incassokosten tot aan de dag van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 11        Eigendomsvoorbehoud

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien en voor zover Partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat de rechten op de door EB Websolutions geleverde zaken – daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz. – op Cliënt zullen overgaan. In dat geval zal in ieder geval het volgende tussen Partijen gelden:
 2. a) totdat Cliënt alle verbintenissen uit de met EB Websolutions gesloten overeenkomsten correct en volledig is nagekomen, blijven de rechten op voornoemde zaken eigendom van EB Websolutions en draagt Cliënt het risico van beschadiging of verlies van deze zaken;
 3. b) Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren met een beperkt recht;
 4. c) indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht EB Websolutions zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht daarvan op de hoogte te stellen.
 5. d) door EB Websolutions geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Cliënt slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. e) voor het geval dat EB Websolutions zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Cliënt op voorhand aan EB Websolutions een niet herroepbare toestemming om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van EB Websolutions zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 12        Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de door EB Websolutions verrichte werkzaamheden dienen door Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan EB Websolutions, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EB Websolutions in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal EB Websolutions de overeengekomen werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor Cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Cliënt schriftelijk en expliciet aannemelijk te worden gemaakt.

 

Artikel 13        Opzegging

 1. Tussentijdse opzegging van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand, tenzij dit artikel hierna anders bepaalt.
 2. Indien Partijen een serviceovereenkomst (duurovereenkomst) zijn overeengekomen, waaronder mede dient te worden begrepen het door EB Websolutions verrichten van onderhoud aan en/of het (doen) hosten van de website, dan kan deze overeenkomst gedurende de eerste termijn van 12 maanden niet eenzijdig worden opgezegd. Daarna geldt dat de serviceovereenkomst tegen het einde van iedere kalendermaand kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. In voorkomend geval zal Cliënt het voor het betreffende jaar te veel betaalde binnen dertig dagen van EB Websolutions retour ontvangen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, zal EB Websolutions in overleg met Cliënt meewerken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een derde, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Cliënt toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor EB Websolutions extra kosten meebrengt, worden deze aan Cliënt in rekening gebracht. Ten aanzien van de betaling van deze extra kosten gelden de bepalingen van artikel 9 (Betaling).

 

Artikel 14        Opschorting en ontbinding

 1. EB Websolutions is bevoegd de nakoming van haar verbintenissen op te schorten of de overeenkomst met Cliënt te ontbinden, indien:
 2. a) Cliënt één of meer verbintenissen uit de met EB Websolutions gesloten overeenkomst niet of niet volledig nakomt; of
 3. b) EB Websolutions na het sluiten van de overeenkomst met Cliënt feiten of omstandigheden ter kennis zijn gekomen over Cliënt op grond waarvan is te vrezen dat Cliënt de contractuele verbintenissen niet of niet volledig zal nakomen; of
 4. c) Cliënt verzocht is zekerheid te stellen in verband met de voldoening van de verbintenissen uit hoofde van de met EB Websolutions gesloten overeenkomst, en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of
 5. d) Cliënt – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
 1. Voorts is EB Websolutions bevoegd de overeenkomst met Cliënt te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. EB Websolutions is gerechtigd een serviceovereenkomst in verband met het (doen) hosten van de website van Cliënt per direct te beëindigen indien Cliënt oneigenlijk gebruik maakt van het internet (o.a. spammen), informatie verspreidt die in strijd is met (internationale) wet en regelgeving, informatie verspreidt die discriminerend en/of oproept tot geweld. Cliënt vrijwaart EB Websolutions in dat geval jegens derden voor iedere aanspraak ter zake.
 3. Indien de overeenkomst met Cliënt wordt ontbonden of anderszins wordt beëindigd zijn de vorderingen van EB Websolutions onmiddellijk opeisbaar. Indien EB Websolutions de nakoming van haar verbintenissen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. EB Websolutions behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15        Aansprakelijkheid

 1. Indien op EB Websolutions enige aansprakelijkheid mocht rusten, dan is deze aansprakelijkheid steeds uitdrukkelijk beperkt overeenkomstig dit artikel.
 2. EB Websolutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van EB Websolutions of haar ondergeschikten.
 3. Indien en voor zover op EB Websolutions enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde en van welke aard dan ook, en deze aansprakelijkheid valt onder een verzekering van EB Websolutions, dan is deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het maximale bedrag dat onder deze dekking door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 4. Indien en voor zover op EB Websolutions enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde en van welke aard dan ook, en deze aansprakelijkheid valt niet onder een verzekering van EB Websolutions dan wel de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, om welke reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van EB Websolutions te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door EB Websolutions uit hoofde van de opdracht op dat moment aan Cliënt gefactureerde bedrag dan wel, indien dit nog niet mocht zijn gebeurd, het ter zake nog te factureren bedrag, zulks evenwel in beide situaties met een maximum van EUR 10.000,– (tienduizend EURO) per geval;
 5. In afwijking van hetgeen onder 4. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd van meer dan een jaar de aansprakelijkheid beperkt tot het over het laatste jaar verschuldigde honorariumgedeelte, zulks evenwel met een maximum van EUR 10.000,– (tienduizend EURO) per geval;
 6. EB Websolutions kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard ook, in het geval EB Websolutions is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EB Websolutions kenbaar behoorde te zijn.
 7. EB Websolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van misbruik door derden, van via het internet verzonden of ontvangen gegevens.

 

Artikel 16        Vrijwaring

 1. Cliënt vrijwaart EB Websolutions voor alle aanspraken van derden voor zover betrekking hebbende op de door Cliënt verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst door EB Websolutions worden gebruikt.
 2. Cliënt vrijwaart EB Websolutions voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Cliënt toerekenbaar is.

 

Artikel 17        Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn,

gaat op Cliënt over op het moment waarop deze aan Cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd dan wel in de macht van een door Cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.

 1. Indien de tussen Partijen gesloten overeenkomst bestaat uit een opdracht aan EB Websolutions voor het bouwen van een website en deze overeenkomst eindigt – anders dan tengevolge van een tekortkoming aan de zijde van Cliënt – voordat EB Websolutions de definitieve versie van de website heeft opgeleverd, zal EB Websolutions ofwel meewerken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een derde dan wel de website in de staat waarin deze zich op het moment van beëindiging bevindt aan Cliënt opleveren. In dat geval kan EB Websolutions door Cliënt niet meer aansprakelijk worden gehouden voor het goed functioneren van de website dan wel worden aangesproken voor eventuele fouten in de website respectievelijk programmatuur.
 2. EB Websolutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites die niet draaien op een server van EB Websolutions dan wel een door EB Websolutions ingeschakelde derde respectievelijk op verzoek van Cliënt overgaan naar een andere server.

 

Artikel 18        Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EB Websolutions geen invloed kan uitoefenen en waardoor EB Websolutions niet in staat is haar verbintenissen na te komen. Daaronder worden begrepen werkstakingen in het bedrijf van EB Websolutions, alsmede: onderbreking van de energieleverantie buiten de schuld van EB Websolutions, het niet of niet volledige functioneren van computerapparatuur en softwareprogramma’s, een onderbreking van de internetaansluiting, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, defecten, vorst, verkeersstoringen en in- en uitvoerverboden.
 3. EB Websolutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat EB Websolutions zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
 5. Voor zover EB Websolutions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verbintenissen uit de met Cliënt gesloten overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EB Websolutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en is artikel 8 van toepassing op de betaling hiervan.

 

Artikel 19        Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de onderling gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door partij die de informatie aanlevert als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting is niet van toepassing op:
 2. a) het gebruik of ter beschikking stellen van vertrouwelijke informatie waartoe Partijen verplicht zijn bij wet, regelgeving of een beslissing van een rechterlijke instantie of een andere bevoegde overheidsinstantie; of
 3. b) informatie die reeds deel uitmaakt van het publieke domein.

 

Artikel 20        Rechten

 1. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, behoudt EB Websolutions zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. EB Websolutions heeft het recht haar naam en link naar haar website op te nemen in de door haar opgeleverde projecten. Cliënt draagt zorg voor het behoud van deze link na levering.
 3. Alle door EB Websolutions verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EB Websolutions niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Het is EB Websolutions toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Het is Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EB Websolutions.
 5. EB Websolutions behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21        Niet-overname personeel

 1. Cliënt zal gedurende de looptijd van de met EB Websolutions gesloten overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van EB Websolutions of van ondernemingen waarop EB Websolutions ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met EB Websolutions,.

 

Artikel 22        Geschillen

 1. Op de tussen Partijen gesloten overeenkomst en haar rechtsgevolgen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.

 

Artikel 23        Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.
 2. EB Websolutions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden (tussentijds) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten of te sluiten overeenkomsten, dit met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking hiervan aan Cliënt. Indien Cliënt de wijziging of aanvulling niet accepteert dient hij schriftelijk kenbaar te maken de wijziging of aanvulling van de voorwaarden niet te accepteren. In dat geval blijven de op dat moment toepasselijke voorwaarden van kracht.

Klik hier om algemene voorwaarden in pdf te downloaden